Bescherming van de persoonlijke levenssfeer (wet van 8 december 1992)

Aard van de verzamelde persoonsgegevens

Door onze site te bezoeken of door ons contactformulier in te vullen, kunt u ons de volgende persoonlijke gegevens sturen: IP-adres, datum en tijd van toegang tot de site, bekeken pagina's, type browser dat op de site is geïnstalleerd, platform en/of besturingssysteem dat op de site is geïnstalleerd , zoekmachine en de trefwoorden die worden gebruikt om de site te vinden, voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoon, bericht verzonden naar Freedam.

We verzamelen en verwerken alleen de persoonlijke gegevens die u ons stuurt in overeenstemming met de bepalingen van de Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (in werking getreden op 25 mei 2018) met betrekking tot de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens (AVG).

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Granucalor SPRL met maatschappelijke zetel te 10 Avenue de Nancy, 4020 Luik, ondernemingsnummer 0464.585.359.

Elke vraag met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens kan worden gericht aan Granucalor SPRL, per post op bovenstaand adres of per e-mail aan info@freedam.be.

Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

De gegevens die u ons toestuurt, kunnen voor de volgende doeleinden worden verwerkt:

de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons,
lees uw bericht en reageer op uw verzoek,
We zullen uw gegevens niet voor andere doeleinden verwerken zonder u eerst te informeren en uw toestemming te verkrijgen.

Gegevens ontvanger

Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden of onderaannemers, noch verkocht, verhuurd of uitgewisseld met enige organisatie of entiteit, tenzij u vooraf op de hoogte bent gesteld en u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of tenzij wettelijk vereist, bijvoorbeeld in de context van juridische procedures.

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derde landen.

Bewaartermijn en beveiliging

Uw persoonsgegevens worden bewaard voor de tijd die nodig is om de nagestreefde doeleinden te bereiken. Tijdens deze periode hebben we alle passende middelen ingezet om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen, om beschadiging, verwijdering of toegang door onbevoegde derden te voorkomen.

Gebruikersrechten

U heeft het recht op inzage en correctie van uw gegevens. U hebt ook het recht om te worden vergeten, op gegevensportabiliteit, bezwaar, evenals het recht om te weigeren om te worden geprofileerd en het recht om op de hoogte te worden gesteld van beveiligingsinbreuken. Om deze rechten kosteloos uit te oefenen, kunt u contact opnemen met: Damien Soumoy.

Klachten

U kunt een klacht met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Persstraat 35, 1000 Brussel

Telefoon. : +32 (0) 2 274 48 00
Fax: +32 (0) 2 274 48 35
E-mail: contact@apd-gba.be
URL: www.autoriteprotectiondonnees.be